PHẦN 4: PHÂN TÍCH CƠ BẢN & PHÂN TÍCH TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG

LEVEL 1: PHÂN TÍCH CƠ BẢN

LEVEL 2: CARRY TRADE LÀ GÌ?

LEVEL 3: ẢNH HƯỞNG QUA LẠI GIỮA CÁC ĐỒNG TIỀN

LEVEL 4: GIAO DỊCH THEO TIN TỨC

LEVEL 5: PHÂN TÍCH TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG

Bài 3: Đọc hiểu báo cáo COT

Kể từ năm 2000 đến này, các báo cáo COT được phát hành hàng tuần thay vì 2 tuần một lần hay mỗi tháng một lần như…