PHẦN 2: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT – CĂN BẢN

LEVEL 1: CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH

LEVEL 2: MÔ HÌNH NẾN NHẬT

LEVEL 3: HỖ TRỢ & KHÁNG CỰ

LEVEL 4: NHỮNG INDICATOR PHỔ BIẾN NHẤT